Project information

Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře (PriDJud)

Project Identification
MUNI/A/0856/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Stěžejním cílem projektu je na vybraných aspektech přímých daní zhodnotit interpretaci a aplikaci daňověprávních norem. Tohoto cíle bude dosaženo analýzou vybraných institutů z oblasti přímých daní, přičemž podkladem pro analýzu bude obvykle rozhodnutí evropského, resp. národního soudu, a dále zákonný text doplněný o komentáře z odborných publikací. Po komparaci obou vstupních informací bude možné vytvořit adekvátní závěr a zprostředkovat tak laické a zejména odborné veřejnosti teoretickoprávní a praktický náhled na daný institut z oblasti právní regulace přímých daní, případně též doporučit zákonodárci regulaci de lege ferenda. Tím, že většina institutů bude muset být zkoumána nejen z pohledu daňověprávního, ale interpretace a následná aplikace je ovlivněna též dalšími právními odvětvími, považujeme předkládaný projekt za multioborový. Není vyloučen ani přesah mimo právo, do oblasti ekonomie: daně mají nepochybný vliv též na příjmy veřejných fondů a precizní text právní normy spolu s pregnantní interpretací a aplikací dané normy povede k dosažení presumovaných daňových výnosů a naplnění veřejných fondů. Výstupem projektu bude ucelená společná monografie obsahující cca 25 institutů z oblasti přímých daní, které budou analyzovány obvykle na podkladě rozhodnutí národního či evropského soudu. Dále se předpokládá soubor vědeckých článků publikovaných v domácím i zahraničních časopisech a sbornících z konferencí. Výsledky svého bádání budou řešitelé projektu prezentovat na odborných fórech v tuzemsku i v zahraničí.

Publications

Total number of publications: 31


Previous 1 2 3 4 Next