Project information

Komplexní analýza aplikace ekonomických metod v soutěžním právu (příprava monografie) (Ekonomické metody)

Project Identification
MUNI/A/0956/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je navázat na předchozí projekt specifického výzkumu realizovaný stejnými řešiteli v roce 2013 nazvaný „Možnosti a omezení ekonomické analýzy v soutěžním právu“, jehož účelem byla příprava článků týkajících se používání ekonomických metod soutěžními úřady a následně soudy v antitrustovém právu (konkrétně při vymezování relevantního trhu, určování tržní síly, v oblasti zneužití dominantního postavení a kontroly spojování soutěžitelů). Cílem projektu je sestavení recenzované společné monografie, která bude představovat komplexní zhodnocení dlouhodobější spolupráce a úsilí řešitelů. Obsahem monografie bude ucelený přehled aplikace ekonomických metod a testů ve všech oblastech práva ochrany hospodářské soutěže. K tomu budou použity jednak již sepsané články v rámci předešlého projektu, které budou pro tyto účely upraveny a prohloubeny, a dále budou dopsány nové pasáže týkající se použití kvantitativních metod v rámci posuzování zakázaných dohod a vztahu zákona o významné tržní síle a zákona o ochraně hospodářské soutěže. Připravovaná monografie bude popisovat teoretická východiska používání ekonomických analýz a shrnovat dosavadní relevantní rozhodovací praxi soutěžních orgánů (zejména Evropské komise, soutěžního orgánu USA a českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) a navazující judikaturu soudů. Motivací pro sepsání monografie je skutečnost, že v českém prostředí doposud nejsou k dispozici žádné prameny, které by se komplexněji zabývaly používáním ekonomických metod v oblasti veřejného soutěžního práva. Přitom je zjevné, že aplikace kvantitativních metod je aktuálním trendem, jenž se významně projevuje v rámci prosazování „více ekonomického přístupu“ v evropském soutěžním právu, jehož vývoj české soutěžní právo dlouhodobě následuje a snaží se s ním být koherentní. Lze proto nepochybně očekávat vzrůstající využití těchto metod i v české praxi. Cílem připravované monografie je poskytnout přehled a návod pro použití ekonomických testů v jednotlivých oblastech soutěžního práva, shrnout jejich základní výhody a nevýhody a upozornit na problematické aspekty jejich použití. Monografie bude určena pro odbornou právnickou veřejnost a studijní účely. Vyústěním práce na projektu bude vedle vydání monografie také příspěvek na konferenci, případně článek v odborném periodiku.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info