Project information

Project information
The improvement of education and professional preparation of students of educational sciences and social pedagogy and counselling: the enhancement of graduates´ personal skills (ACOR)

Project Identification
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0221
Project Period
6/2006 - 6/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství: posílení osobnostní kompetence absolventů" je posílit odbornou kvalifikaci absolventů pedagogických oborů vysokých škol, a tím zvýšit možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Projekt je zaměřen na nedostatečně akcentované a mimořádně významné oblasti vzdělávání a odborné přípravy studentů a v souladu s regionálními potřebami reflektuje riziko výskytu fenoménu sociálního vyloučení u absolventů, jejichž kvalifikační profil není v optimálním souladu s potřebami trhu práce. Ideou projektu je posílit soubor vybraných profesních kompetencí, jejichž absence výrazně komplikuje pozici absolventů na pracovním trhu. S ohledem na profil absolventa předpokládající uplatnění v organizacích a institucích zabývajících se výchovou, vzděláváním a sociální péčí půjde konkrétně o kompetenci osobnostní. Klíčovými aktivitami pro dosažení vytýčeného cíle budou:
1. Vznik Akademického výcvikového centra osobnostního rozvoje", které vytvoří potřebnou materiálně - organizační jednotku pro realizaci dalších aktivit. 2. Systemizace a výrazné doplnění kurikula osobnostní přípravy studentů (zahrnují reflexi aktuálních potřeb potenciálních zaměstnanvatelů) a jeho realizace (nedílnou součástí je zapojení místních iniciativ zaměřených na rozvoj osobnostní kompetence), 3. Tvorba veřejně přístupného virtuálního a fyzického znalostního prostředí integrujícího informace v ose vysoká škola - studenti - absolventi - místní iniciativy zaměřené na rozvoj osobnostní kompetence - zaměstnavatelé - širší neodborná i odborná veřejnost.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info