Project information

EKOTOX2015 - Podpora výzkumu studentů v oblasti ekotoxikologie (EKOTOX2015)

Project Identification
MUNI/A/1516/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Účinky chemických látek na zdraví bioty a člověka, které vyplývá ze znečištění různých složek prostředí jsou důležitým vědeckým problémem s řadou aplikačních přesahů. Předkládaný projekt usiluje o podporu a přímé zapojení studentů do aktivního výzkumu v oblastech environmentální toxikologie a ekotoxikologie. Projekt podpoří především studenty doktorského oboru Ekotoxikologie, programu Biologie na PřF MU, ale je plánována účast a podpora také vybraných nejlepších studentů Mgr. studia. Hlavní směry studentského výzkumu budou zahrnovat: (1) výzkum molekulárních a buněčných mechanismů účinků látek a jejich směsí, (2) vývoj a využití biodetekčních systémů pro analýzy endokrinních disruptorů a dalších bioaktivních látek, (3) laboratorní ekotoxikologie in vivo, (4) půdní a terestrická ekotoxikologie a bioindikace, (5) výzkum biodostupnosti a osudu chemikálií v prostředí. Projekt studenty zapojené do ekotoxikologického výzkumu podpoří zejména formou stipendií a dílčích pracovních úvazků ale také podporou aktivní účasti na konferencích v ČR a zahraničí, menší část prostředků je určena na mzdy mentorů, kteří povedou dílčí projekty studentů. Hlavními výstupy projektu budou publikace studentů v mezinárodních časopisech s IF, prezentace na konferencích a realizované studentské práce (doktorské, diplomové).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info