Project information

Project information
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie a imunologie živočichů v roce 2015 (Výzkum studentů FIŽ)

Návrh je přímým pokračováním projektu SV řešeného v roce 2014 MUNI/A/0927/2013. Tento a předchozí projekty přispěly nejen k obhájení množství diplomových a doktorandských prací, ale také k realizaci publikací v kvalitních impaktovaných odborných časopisech a k aktivní účasti studentů na mezinárodních vědeckých konferencích. Tím byla výrazně podpořena kvalita vědecké práce a tvůrčí činnosti mladých odborníků ve vědě.
Strategickým cílem tohoto projektu je pokračovat ve vzestupné tendenci kvality vědecké práce a úrovně vzdělávání studentů v rámci SV. Problematika bude i nadále řešena v rámci dvou oblastí: 1) Fyziologie buněčných signalizací a 2) Imunologie obratlovců a bezobratlých. Hlavními odbornými cíli nadále zůstávají a) poznání fyziologické úlohy vybraných regulátorů cytokinetiky a vývojových změn během procesu embryogeneze a vývoje nádorů a b) objasňování vybraných mechanismů imunity.

Návrh je v souladu s koncepčními záměry MU i Oddělení fyziologie a imunologie živočichů (OFIŽ) ÚEB PřF MU v Brně oblasti akreditovaných studijních programů magisterského studia Speciální biologie a doktorandského studia Fyziologie živočichů. Kromě obecného poznání mechanismů působení specifických látek a faktorů přinesou přinesou výsledky výzkumu poznatky využitelné v oblasti prevence, diagnostiky a nových terapeutických přístupů u zánětlivých, nádorových a dalších závažných onemocnění. Kromě toho projekt přispěje k vytvoření podmínek pro zvýšení odborné připravenosti absolventů pro další vědeckou práci i v rámci mezinárodních spolupracujících týmů.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info