Project information
Efekt plyometrických intervencí na vybrané silové parametry a ekonomiku běhu a jízdy na kole (EfplyIntSilRE)

Project Identification
MUNI/A/1301/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt je primárně koncipován s cílem podpořit výzkumné aktivity studentů doktorského a magisterského studijního programu FSpS MU v oblasti výzkumu efektu explozivně-silových intervencí odlišného charakteru. Projekt navazuje na výzkumné a publikační aktivity řešitelů projektu.
Výzkumným cílem předloženého projektu je:

  • identifikovat signifikantní diference v úrovni vybraných silových parametrů (Pmax , izokinetická síla při 2 různých úhlových rychlostech, silový gradient, vertikální výskok) po aplikaci tří různých variant explozivně-silových intervencí (výskok po seskoku z vyvýšené podložky, skok daleký z místa snožmo, výskok s přitažením kolen k břichu) v délce trvání 6 – 8 týdnů u sportovců.
  • identifikovat signifikantní diference v úrovni běžecké a cyklistické ekonomiky po aplikaci plyometrického intervenčního programu (6 – 8 týdnů) u odlišných skupin sportovců (cyklisté, běžci) v porovnání s pretestem.

Předpokládáme, že po aplikaci explozivně-silového tréninku dojde k prokazatelnému zlepšení jak cyklistické, tak běžecké ekonomiky pohybu, stejně jako ke zlepšení sledovaných silových parametrů. Otázkou zůstává, zda a jaké budou diference v progresu běžecké a cyklistické ekonomiky a který typ tréninkové intervence je nejefektivnější z hlediska progresu výše jmenovaných silových ukazatelů. Teoretickým výstupem realizovaných výzkumných šetření bude soubor doporučení týkajících se optimalizace plánování tréninku explozivně-silových schopností v krátkodobých a střednědobých cyklech.

Pětiskupinový řízený experiment bude realizován na vzorku 10 osob/jedna skupina. Frekvence intervence byla stanovena na 2x/týden po dobu 6 – 8 týdnů. Stimulovány budou extenzory kolenního kloubu. Ekonomika pohybu bude diagnostikována na běhátku (5 minut zatížení) a cyklistickém ergometru (5 minut zatížení). Ukazatelem ekonomiky bude průměrná VO2 (ml/kg/min) v definovaném časovém intervalu (setrvalý stav - 4´) při konstantní rychlosti běhu na běhátku nebo jízdě na kole při určitých wattech. Silové parametry budou měřeny na izokinetickém dynamometru a pomocí přístroje Myotest a Fitro Dyne.

Výzkumný cíl projektu koresponduje s obsahem projektu disertačních a diplomových prací studentů J. Bílého, J. Vícha, J. Švuba, T. Babáka, A. Sundaye a J. Casky.

Výsledky výzkumných šetření budou shrnuty do dvou manuskriptů, které autoři zašlou do časopisů s IF minimálně 0,5.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info