Project information
Kroužkovci izolovaných mikro-mokřadů: od vody až po půdu

Investor logo
Project Identification
GA15-15548S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Biological Centre of the ASCR, v. v. i.

Přechod mezi půdní a bentickou faunou mokřadů není dostatečně známý, a to především u biotopů s vyšším pH substrátu. Platí to i pro kroužkovce, dominantní skupinu v obou typech prostředí. Zcela objasněny nejsou ani mechanismy jejich šíření a kolonizace vhodného prostředí a rovněž není jasné do jaké míry jsou jejich taxocenózy utvářeny prostředím a do jaké míry omezenou možností jejich šíření. Tyto
otázky budou studovány na kompletní taxocenóze kroužkovců (Annelida) izolovaných mikro-mokřadů a půdy travinných biotopů v jejich bezprostředním okolí. Mikro-mokřady - prameništní slatiniště Západních Karpat – budou zahrnovat celý hlavní ekologický gradient (minerální bohatosti), od bohatých pěnovcových slatinišť až po chudá slatiniště s rašeliníky. U vybraných druhů kroužkovců, lišících se habitatovou specializací a předpokládanou schopností šíření, bude zkoumána genetická divergence populací za použití mitochondriálních markerů a mikrosatelitů.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info