Project information

Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy (Země a kulturní identita)

Předkládaný projekt je součástí dlouhodobého zaměření vědecké činnosti Historického ústavu FFMU, orientovaného především na zkoumání středoevropské kulturní identity s důrazem na úlohu historických zemí. I nadále je jeho prioritou vysoká odborná úroveň výzkumu, důraz na interdisciplinaritu, otevřenost vůči nejnovějším metodologickým iniciativám a přispívání k nim, stejně jako promýšlení a ověřování tradičních výkladů středoevropských dějin. Trvalým cílem je na jedné straně kvalitní heuristická práce a příslušná prezentace výsledků v rámci obvyklých vědeckých publikací, na straně druhé pak intenzivnější zapojení mladých a začínajících badatelů, zejména doktorandů, do již probíhajícího výzkumu. Jak se v poslední době ukázalo, aktivity doktorandů zároveň přispívají k rozšíření tematického záběru zkoumaných otázek, zvláště o problémy týkající se širších evropských dějin. Řešitelský tým, tvořený z větší části právě doktorandy, bude mít za cíl nadále plnit výzkumné úkoly spojené s vědeckým profilem pracoviště. Z tematického hlediska půjde v první řadě o zkoumání starších i novějších dějin Moravy v kontextu střední Evropy se zaměřením k otázkám státnosti, stavovství, reprezentace různých sociálních skupin, proměny ekonomiky, náboženství i vztahu národa a země. Jednou z tematických priorit zůstávají aspekty moderního bádání o dějinách českých zemí reflektovaného v širokých evropských souvislostech, nověji se pak badatelská činnost týmu koncentruje na problematiku obrazu, imaginace a komunikace v perspektivě dlouhého trvání a ve vztahu k teorii kulturněhistorických disciplín.

Publications

Total number of publications: 51


Previous 1 2 3 4 5 6 Next