Project information

Project information
Koexistence vodních bezobratlých na prameništních slatiništích: úloha abiotické heterogenity a biotických interakcí na regionální a lokální škále

Investor logo
Project Identification
GA16-03881S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Odhalení způsobu koexistence druhů je zásadní pro pochopení zákonitostí změn biodiverzity. Izolovaná praměništní slatiniště jsou obývaná druhově bohatými společenstvy bezobratlých, včetně mnoha stanovištních specialistů a generalistů, pro které jsou mechanismy jejich koexistence stále živě diskutovány. Jelikož prameniště představují relativně stabilní prostředí, předpokládá se, že jsou zde žijící společenstva strukturována převážně biotickými interakcemi. Avšak, kolísání v čase, prostorová variabilita na malé škále a vliv biotických disturbancí jsou na prameništích téměř neznámé, ačkoli mohou mít pro koexistenci druhů důležitou roli. Poprvé se tak chceme pokusit nalézt přímou souvislost změn v druhové skladbě vodních bezobratlých na prameništích a v zastoupení specialistů a generalistů (i) s časovými změnami podmínek prostředí a (ii) s biotickými disturbancemi způsobenými predátory a dominantním všežravcem s predačním chováním. Budeme analyzovat změny na regionální škále i v rámci lokalit a provádět experimenty jak v terénu, tak v laboratoři.

Publications

Total number of publications: 36


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info