Project information
Vybrané charakteristiky a konkurenceschopnost podniků

Project Identification
MUNI/A/1078/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Specifický výzkum "Vybrané charakteristiky a konkurenceschopnost podniků" je zaměřen na identifikaci a kvantifikaci vazby mezi konkurenceschopností malých a středních podniků a vybranými charakteristikami těchto podniků. Charakteristiky podniků budou vybrané v souladu se stakeholderským přístupem, se zaměřením na vlastníky a manažery podniků, a finanční situaci ve vybraném vzorku podniků. Výzkum vychází z předpokladu, že konkurenceschopnost podniku se projevuje mimo jiné také v jeho finanční situaci. Tu lze hodnotit prostřednictvím výkonnosti podniku, avšak s ohledem na další ekonomické ukazovatele daného podniku. Takto projevená konkurenceschopnost podniku je ovlivněná mnoha faktory, mezi které lze zařadit i konkrétní charakteristiky podniku s ohledem na výše uvedené vymezení. V rámci řešení specifického výzkumu bude tedy sestaven model konkurenceschopnosti podniku závislé na konkrétních charakteristikách podniku (např. koncentrace vlastnictví při charakteristice vlastnické struktury; zainteresovanost vlastníků a zaměstnanců na řízení podniku u struktury managementu podniku; výše základního / vlastního / cizího kapitálu podniku a jiné). U jednotlivých charakteristik bude zkoumána vazba na konkurenceschopnost s cílem identifikovat a kvantifikovat vliv jednotlivých vybraných charakteristik podniku na jeho konkurenceschopnost. Výzkum bude probíhat na základě zpracování dostupných sekundárních dat, z již dříve realizovaných šetření, která budou doplněná vlastním šetřením na příslušném vzorku malých a středních podniků. Výstupy z realizace předkládaného specifického výstupu budou publikovány v odborných časopisech, na mezinárodních konferencích, ale budou také součástí diplomových prací a dizertační práce. Jejich využití lze taky očekávat v dalších návazných výzkumech realizovaných na KPH ESF MU.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info