Project information
Epizody sucha v České republice a jejich příčinná podmíněnost

Investor logo
Project Identification
GA17-10026S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University
Czech Hydrometeorological Insitute
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Analýzy klimatu posledních dekád 20. a začátku 21. století ukázaly na významný nárůst frekvence a intenzity suchých epizod v měřítku České republiky. V důsledku probíhající klimatické změny se tak stává střední Evropa vedle Středozemí další citlivou oblastí ohroženou suchem s řadou negativních dopadů na přírodu a společnost. To vyžaduje razantní změnu z tradičního deskriptivního paradigmatu ve studiu sucha na snahu o hlubší pochopení podmínek nástupu, trvání, intenzity a ukončení suchých epizod se zřetelem na jejich příčinnou podmíněnost a zejména poznání jejich fyzikálních mechanismů. Jde nejen o analýzu vlivu jednotlivých klimatotvorných faktorů (sluneční činnost, vulkanická činnost, ENSO, AMO, NAO, zesilování skleníkového efektu, aerosoly), ale i o jejich kombinace a výsledné působení prostřednictvím studia atmosférické cirkulace. Analýza suchých epizod za posledních 500 let dokumentovaných na základě nově dostupných dendroklimatologických údajů, dokumentárních pramenů, přístrojových pozorování a modelových simulací napomůže nalezení jejich typických rysů, působících faktorů a jejich kombinací s vyhodnocením jejich podílu na začátek, průběh a ukončení suchých epizod, které napomohou k sestavení scénářů výskytů krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého sucha a jeho průběhu. Mechanismus působení identifikovaných prediktorů sucha bude detailně zkoumán na příkladu nedávných epizod sucha s využitím všech typů dat. Tento přístup by měl vést k nalezení a hlubšímu pochopení fyzikálních mechanismů a vazeb, které ovlivňují klimatologii sucha v České republice a ve střední Evropě a mají zásadní význam pro scénáře výskytu sucha v období pokračující klimatické změny.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info