Project information

Project information
Teorií vedený vývoj nových superslitin na bázi Fe-Al (Vývoj superslitin na bázi Fe-Al)

Investor logo
Project Identification
GA17-22139S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Materials Physics of the ASCR, v. v. i.

Navrhovaný projekt inovativně propojí pokročilé teoretické a experimentální metody při vývoji nových superslitin na bázi Fe-Al. Dřívější náročné experimentální testování mnoha různých přísad bude podstatně zredukováno primárním použitím multi-metodologické kombinace teoretických přístupů: (i) kvantově-mechanických výpočtů, (ii) atomárních simulací, a (iii) termodynamického modelování metodou CALPHAD. Nejperspektivnější teoreticky nalezené systémy budou připraveny a jejich struktura, fázové složení a fyzikální vlastnosti podrobeny analýze pomocí širokého spektra experimentálních metod, a to v širokém rozmezí teplot. Cílem bude prohloubení fundamentálních znalostí o vzájemných souvislostech mezi atomárním uspořádáním, mikrostrukturou a fázovým složením superslitin. Tyto poznatky budou využity při studiu mechanických vlastností, a to opět za pokojové teploty (např. tvrdost, elasticita, tvárnost) a následně za zvýšených teplot (creep). Inovativně bude použita metoda "data mining" dřívějších ab initio výsledků a dale také analýza creepových dat pomocí pokročilých reologických modelů.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info