Project information

Project information
Modelování daňového systému se stínovou ekonomikou v rámci DSGE

Project Identification
MUNI/A/1076/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt bude plynule navazovat na projekt s názvem Návrh změn v oblasti daňového zákonodárství v České republice (MUNI/A/1055/2015), jehož cílem bylo navrhnout změny de lege ferenda v daňové oblasti pro vyspělé země, se speciálním zaměřením na Českou republiku, které přispějí k vyšší spravedlnosti a efektivnosti jejich daňových systémů a zároveň k vyššímu ekonomickému růstu. S ohledem na velkou náročnost stanoveného cíle je smyslem navazujícího projektu dále prohlubovat práci a doplnit již dosažené výsledky. Principy daňové spravedlnosti a daňové efektivnosti bývají jak ekonomy, tak právníky zpravidla považovány za protichůdné a dosažení společensky optimální míry naplnění obou principů zároveň bývá považováno za velmi obtížné, resp. nemožné. Některé nedávné studie však naznačují, že je podstatné, jak jsou tyto principy ve společnosti chápány, a že za určitých okolností je jejich společné naplnění nejen možné, ale dokonce žádoucí a z makroekonomického úhlu pohledu vysoce prospěšné. Na základě dotazníkového šetření byla v předcházejícím projektu sesbírána data, která byla vhodnými kvantitativními metodami zkombinována s tvrdými daty z renomovaných databází, a poté byly sestaveny aproximativní ukazatele obou principů daňové spravedlnosti. Tyto ukazatele byly zahrnuty do DSGE modelu pro českou ekonomiku. V další fázi, tedy v tomto projektu, bude model vhodně kalibrován a budou provedeny již konkrétní odhady dopadů daňových změn na chování dílčích ekonomických subjektů i celé české ekonomiky. Na základě těchto odhadů budou formulována již konkrétní legislativní opatření ve smyslu de lege ferenda.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info