Project information
Optimalizace cílené terapie kolorektálního karcinomu ovlivňováním účinnosti penetrace a cytotoxicity regulátorů buněčných signalizací

Project Identification
MUNI/G/0974/2016
Project Period
3/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology

Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi celosvětově nejrozšířenější typ nádoru. Pro nádorovou tkáň typická deregulace signálních drah Ras/Raf/MEK/Erk a PI3K/Akt je spojena s iniciací i rozvojem jeho maligního potenciálu. Předmětem rozsáhlého preklinického výzkumu je studium efektivity inhibitorů těchto signálních drah, která je významně ovlivněna účinností jejich penetrace do nádorové tkáně.
Distribuce farmaceutik uvnitř nádorové tkáně je tradičně testována fluorescenčními a radiografickými metodami, které ovšem nelze použít pro detekci rozsáhlejšího spektra chemických látek. Cílem projektu bude stanovit penetraci farmaceutik do nitra nádoru s využitím nové metodologie MALDI MSI (zobrazovací hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí a ionizací za účasti matrice). Tato metoda je vhodná pro detekci nefluorescenčních látek bez nutnosti jejich radioaktivního značení.
V rámci projektu budou také vyvinuty metody pro počítačovou analýzu a komparaci lokalizace farmaceutik uvnitř nádoru v 3D podmínkách a analýzu proteinového a lipidového spektra viabilních buněk získaného metodou MALDI MSI. Ověření lokalizace oblastí nádoru s živými buňkami bude provedena LSCM (laserovou skenovací/rastrovací konfokální mikroskopií), bude tedy nutné vyvinout metodu pro multimodální registraci, fúzi a korelaci dat získaných metodou MALDI MSI a LSCM.
V další části projektu bude optimalizována strategie pro zlepšení průniku vybraných farmaceutik do nitra nádoru. Strategie zvyšující penetraci farmaceutik do nádoru mohou však být spojeny s nebezpečím tvorby metastáz. Proto je jedním z cílů projektu také posouzení dopadu strategií zvyšujících penetraci farmaceutik na invazivitu nádorových buněk.
Pro studium penetrace a cytotoxicity farmaceutik budou v rámci projektu využity dva modelové systémy. Prvním budou mnohobuněčné 3D organoidy připravené z nádorových tkání pacientů s diagnózou CRC. Druhým modelem pak budou 3D histoidy připravené kokultivací nádorových buněčných linií CRC s nemaligními fibroblasty asociovanými s nádorem. Tyto modely simulují in vivo podmínky uvnitř nádoru lépe než tradičně používané jednovrstevné kultury, hlavně s ohledem na přítomnost nemaligních buněk asociovaných s nádorem, mimobuněčné matrix a gradientu kyslíku a živin ovlivňujících penetraci a cytotoxicitu farmaceutik.

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info