Project information

Cytostatika a jejich efekty v životním prostředí - ekotoxikologická studie

Project Identification
FRVS/2546/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V posledních letech je velká pozornost věnována kontaminaci životního prostředí farmaceutickými produkty. Tyto látky mají stejně jako ostatní polutanty škodlivý efekt, který je spojen především s dlouhodobou expozicí nízkým dávkám. Dá se předpokládat, že farmaka budou mít různé účinky na necílové organismy, stejně jako vykazují různé mechanismy účinku na člověka (cílové organismy). Specifickým problémem jsou humánní protinádorová chemoterapeutika - cytostatika. Tyto látky vykazují kromě jiného cytotoxický, teratogenní (embryotoxický) a karcinogenní efekt, což jsou zvláště nebezpečné vlastnosti pro životní prostředí. Cílem projektu je získání některých chybějících informací o problematice cytostatik jakožto toxických látek v životním prostředí. Předkládaný projekt navrhuje experimentální studie vedoucí k získání prvních údajů o ekotoxikologických vlastnostech vybraných cytostatik a posouzení možných negativních dopadů v blízkosti potenciálních zdrojů těchto látek. V rámci projektu bude prostudována ekotoxicita a genotoxicita nejvíce používaných cytostatik a získaná data budou porovnána se získanými údaji o ekotoxicitě a genotoxicitě vzorků odpadních vod z potenciálních zdrojů těchto látek.


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info