Project information

Project information
Validace bioindikačních metod jako nástrojů pro udržitelný management středoevropských vysychavých toků a přenos těchto metod do praxe (InterStreaM)

Investor logo
Project Identification
LTC17017
Project Period
6/2017 - 2/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V souvislosti s probíhající klimatickou změnou dochází stále častěji k úplnému vysychání vodních toků, což se následně projevuje změnami jejich oživení. Nejvhodnější skupinou vodních organizmů pro detekci změn vyvolaných vysycháním jsou vzhledem k délce životního cyklu i schopnostem přežití suché epizody vodní bezobratlí (makrozoobentos). Přestože jsou již základní mechanizmy působení samotného vyschnutí na dané společenstvo známy, v praxi působí na makrozoobentos i řada dalších stresorů, z nichž nejběžnějším je organické znečištění. Při analýze vzorků bezobratlých je pak obtížné identifikovat, který ze zmíněných faktorů vyvolal detekované změny, jelikož jejich efekt bývá obdobný a často působí synergicky. Navíc je odpověď společenstva na vysychání do určité míry ovlivňována i zeměpisnou šířkou (na severo-jižním gradientu od mediteránní k temperátní zóně) stejně jako typem klimatu na východo-západním gradientu (oceánské x kontinentální klima).
Prvním cílem projektu je tedy ověřit obecnou platnost přístupů vyvinutých v ČR pro retrospektivní indikaci epizod vyschnutí na výše uvedených větších geografických škálách. Druhým cílem je pak testovat možnosti oddělení vlivu samotného vysychání toku od nejčastějšího antropogenního stresoru působícího v menších tocích, kterým je znečištění lehce rozložitelnými organickými látkami. Třetím cílem je pak studium vlivu org. znečištění na rezistentní stádia bezobratlých v sedimentu dna toku, jelikož toto hyporeální refugium je významným zdrojem propagulí sloužících pro rekolonizaci vyschlého dna po jeho znovuzaplavení.
Tyto hypotézy budou ve spolupráci s exkluzivními zahraničními partnery testovány na 3 úrovních a to jednak (i) na velké geografické škále vybraných modelových území Evropy, (ii) na lokální škále modelového povodí ČR a dále (iii) v laboratorních podmínkách experimentálního toku u jednoho z partnerů projektu. Na všech třech úrovních pak bude porovnáván způsobem každý s každým jednak efekt vyschnutí (=zásah) s kontrolou (=permanentní průtok) a dále efekt organického znečištění (=zásah) s kontrolou (= neznečištěný tok). Výsledkem projektu bude jednak několik odborných publikací (Jimp,Jsc) s účastí zahraničních partnerů a dále software umožňující hodnocení ohroženosti úseku vodního toku studovanými vlivy (vysychání, organické znečištění) se zřetelem na kombinaci a interakci těchto stresorů.

Publications

Total number of publications: 45


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info