Project information

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366
Project Period
1/2018 - 3/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice
University of Ostrava
Technical University Liberec
University Hradec Králové
University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem
Charles University
Palacký University, Olomouc
University of West Bohemia in Pilsen

Projekt navazuje na STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií se zapojením moderních technologií do výuky.
Během realizace projektu proběhne analýza projektů OPVK, u kterých výstupy projektu mohou přispět k realizaci projektu. Dále proběhne návrh koncepce na změnu RVP digitální gramotnosti jak pro předškolní vzdělávání, tak i napříč všemi stupni ZŠ a SŠ a všemi předměty. V další části projektu se tato koncepce bude pilotně ověřovat na školách. Nedílnou součástí výzvy je popularizace digitální gramotnosti pro učitele, ředitele, rodiče, širší veřejnost a zřizovatele škol.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info