Project information
Ztráta hmoty v pozdních fázích vývoje hmotných hvězd

Investor logo
Project Identification
GA18-05665S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Astronomical Institute of the ASCR, v. v. i.

Hmotné hvězdy patří k nejvýznamnějším objektům určujícím vývoj vesmíru. Hmota, hybnost a ionizující záření pocházející z hmotných hvězd ovlivňují zásadním způsobem vývoj galaxií s probíhající tvorbou hvězd již od úsvitu vesmíru. Jednou z nejdůležitějších vlastností hvězd je rychlost ztráty hmoty, což je množství hmoty, kterou hvězdy ztrácí za jednotku času, neboť určuje míru obohacení mezihvězdného prostředí a ovlivňuje ionizující záření. Projekt poskytne věrohodné předpovědi rychlosti ztráty hmoty pro hmotné hvězdy v pozdních vývojových stadiích. Předpovědi získáme s využitím vlastního unikátního globálního modelu. Budeme studovat veleobry typu B a A a určíme teplotní mez větru hnaného zářením. Budeme modelovat větry Wolfových-Rayetových hvězd, horkých potrpaslíků a centrálních hvězd planetárních mlhovin. Určíme vliv rentgenového ozařování větru u rentgenových dvojhvězd s hmotnou složkou. Studium limitních případů poskytne náhled na epizodickou ztrátu hmoty.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info