Project information

Právní prostředky udržitelného rozvoje obce (DUDSVARC)

Project Identification
MUNI/A/0866/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Udržitelný rozvoj, resp. trvale udržitelný rozvoj (Sustainable Development), definují přirozené environmentální limity hospodářského a společenského růstu (jako je kapacita ekosystémů, plnohodnotné zachování biologické rozmanitosti, resp. životní prostředí), současnosti i budoucnosti. Udržitelný rozvoj je mezinárodně stanoveným cílem, odrážejícím se v mnoha politických krocích (např. Sustainable Development Goals, stanovené na summitu OSN v září 2015). Dosavadní implementace udržitelného rozvoje nebyla dostatečná – ať už na úrovni mezinárodní, unijní, národní či komunální, to se odráží v hrozbě mnoha lokálních, následně globálních problémů. Proto je jeho implementace vysoce diskutovaným, aktuálním tématem.
„Komunální úroveň“, resp. úroveň obecní, se vyznačuje těsnou blízkostí obce a obecní správy při řešení aktuálních (všednodenních), ale i dlouhodobých a koncepčních komunálních otázek, s významným dopadem na udržitelný rozvoj obce samotné. Zásadní je pak erudovanost obecních správ, jejich environmentální povědomí a zájem. Rozhodné postavení zastávají nástroje právní, spočívající v nastavení právní úpravy jako takové – neboť ta je východiskem pro obec, aby přistoupila k obecní regulaci při zachování zákonných, ústavních limitů (otázka interpretace, aplikace), ale také v nastavení právních prostředků vymáhání dodržování této regulace. Takové právní nástroje buď zcela chybí, popř. nedostatečně regulují nejpalčivější aspekty této problematiky.
Cílem projektu je s ohledem na shora uvedené a v návaznosti na výstupy dosavadního empirického šetření „Role obce v ochraně životního prostředí“, realizovaného ve formě pilotního dotazníku v roce 2017 (v rámci předchozího specifického výzkumu navrhovatele tohoto projektu), vymezit platné právní nástroje (s vědomím jejich úrovňové, věcně druhové a typové kategorizace), navrhnout právní úpravu de lege ferenda. Výstupem bude analýza „implementace udržitelného rozvoje na komunální úrovni“ v podmínkách platné české právní úpravy (tj. existující právní nástroje a jejich realizace), komparace s obdobnou úpravou v zahraničí, deskripce současné relevantní judikatury, a nalezení právně vhodného způsobu řešení této doposud adekvátně nenaplněné právní úpravy – na veřejnoprávní, soukromoprávní úrovni – a jejího vynucování. Výzkum této otázky se s ohledem na uvedené jeví být zcela aktuální, společensky žádoucí.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info