Project information

Spatial organisation of key nuclear domains and their protein components

Investor logo
Project Identification
LTC18048
Project Period
6/2018 - 11/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Buněčné jádro a jeho detailní struktura přitahovala biology odedávna. Rostlina Arabidopsis thaliana (A.thaliana, huseníček rolní) reprezentuje důležitý modelový organizmus. Jeho poměrně malý jaderný genom vykazuje jistá specifika, odlišná od organizmů s genomy velkými. Rozvoj buněčné biologie byl v posledním desetiletí stimulován zejména vývojem progresivních přístupů s vysokým rozlišením, umožňující detailní nahlédnutí do organizace jednotlivých jaderných subdomén. Cílem předkládaného projektu bude navázat na předchozí výzkum, který ukázal, že k replikaci genů pro ribozomální RNA (rRNA genů, rDNA) dochází nejen uvnitř jádra, ale také v jadérku (nukleolu), které je primárním místem jejich transkripce. Ribozomální geny představují nejčetnější repetice v genomu A.thaliana, a podílejí se na kompartmentalizaci jádra nejen formováním jadérka, ale také formováním tzv. chromocenter, míst se zvýšenou akumulací heterochromatinu. Destabilizace rDNA tak může částečně posloužit jako jeden z indikátorů celkové genomové nestability. Vzhledem k tomu, že stabilita aktivně se přepisujících rDNA genů během jejich replikace musí být zachována, další členění replikace a transkripce uvnitř jadérka se zdá být nezbytné. Nedá se také zcela vyloučit, že toto členění není asociováno se specifickou strukturou chromatinu. Navrhovaný projekt bude zaměřen: na distribuci replikace a transkripce v jednotlivých subdoménách jadérka; na rozložení histonových variant v DNA přítomné v jadérku; na mapování interakční sítě histonových chaperonů a chromatin-asociovaných proteinů a sledování jejich role při udržování stability genomu. Lze předpokládat, že data získaná během řešení projektu významným způsobem rozšíří poznatky v oblasti rostlinné buněčné biologie a přispějí k pochopení souvislosti mezi organizací jadérka a v něm probíhajícími procesy.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info