Project information
Vysychání toků a biodiverzita tekoucích vod: vliv přírodních podmínek a antropogenních zásahů (DryDivers)

Project Identification
TITSMZP703
Project Period
6/2018 - 11/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
T. G. Masaryk Water Research Institute

Cílem projektu je vyhodnotit vliv vysychání vodních toků a souvisejících jevů na biodiverzitu modelové skupiny vodních organismů. Konkrétně bude provedeno: - v modelových povodích vyhodnotit reálný dopad vyschnutí vodního toku na biodiverzitu vybraných skupin vodních organismů. Povodí budou zvolena tak, aby bylo možno vyhodnotit vliv vyschnutí a současně vliv dalších faktorů, které by mohly mít vliv na možné změny a ohrožení, popř. snížení biodiverzity. Důraz bude kladen zejména na zachycení vlivu doprovodných liniových prvků (např. břehové porosty, změny v hydromorfologii toku), bodových struktur (překážky v toku, stupně, nádrže) i změny plošných charakteristik povodí (využití krajiny, cíleně prováděné plošné zásahy) - v modelových povodích vyhodnotit vliv vyschnutí vodního toku na kvalitu vody dle fyzikálně-chemických parametrů prostředí majících vliv na biotu vodních toků jak ve fázi vysychání tak po znovuzaplavení vodního toku. Opět bude brán zřetel na doprovodný vliv dalších výše vyjmenovaných charakteristik povodí. - v modelových povodích zjištěný stav bioty porovnat s cílovými (referenčními) stavy v daném typu toku a odvodit tak charakter změn způsobených vysycháním - na základě analýzy druhových vlastností („species traits“) vytvořit ze ZCHD a ČS druhů seznam vysycháním nejvíce ohrožených druhů či skupin vodních organismů - na základě zjištěných skutečností zhodnotit největší rizika (přírodní a antropogenní) pro populace druhů ze seznamu vysycháním ohrožených druhů - vypracovat metodiku, ve které budou shrnuty seznam ohrožených taxonů a faktorů, které představují riziko pro jejich ochranu. Uvedena budou doporučení pro management biotopů cílových druhů a společenstev a hodnocení možných opatření v povodí.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info