Project information

Project information
Dlouhodobý výzkum geochemických bariér pro ukládání jaderného odpadu (GeoBarr)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008459 (kod CEP: EF16_026/0008459)
Project Period
8/2018 - 4/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
DIAMO, státní podnik
Radioactive Waste Repository Authority

Ložisko uranu Rožná vzniklo před cca 270 mil. lety (Kříbek et al. 2005). Po dobu více než čtvrt miliardy let v něm zůstal uran - přes všechny geologické a klimatické změny, které se v tomto čase odehrály - stabilní a vázaný na ložiskové struktury. Cílem projektu je doplnit dosavadní údaje o mechanismech vzniku ložiska a zejména pak studium charakteristiky okolního geologického prostředí, které působilo jako přírodní geochemická bariéra bránící migraci uranu z prostředí ložiska do okolí. Tato charakteristika pak může být využita při vyhledávání vhodné lokality a výstavbě úložiště vyhořelého jaderného paliva, které je tvořeno převážně UO2, podobně jako většina rud na ložisku Rožná. Je reálný předpoklad, že horninové prostředí úložiště, které bude blízké horninovému prostředí ložiska, bude působit jako přirozená geochemická bariéra a blokovat migraci uranu do okolí. Základním mechanismem této blokace je vysoký obsah dvojvalentního železa v horninách, které bude bránit oxidaci uranu na šestivalentní, který je relativně dobře rozpustný ve vodě a je díky tomu v horninovém prostředí mobilní. Horninová bariéra je při ukládání jaderného odpadu důležitým prvkem bezpečnosti úložiště. Projekt se zaměřuje na geochemickou roli horninového prostředí jako na potenciální hlavní bariéru blokující šíření radioaktivních látek, zejména hlavní složky - uranu, z vyhořelého jaderného paliva.

Projekt má dva partnery:

  • partnera s finančním příspěvkem - DIAMO, státní podnik
  • partnera bez finančního příspěvku - Správa úložišť radioaktivních odpadů

Publications

Total number of publications: 45


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info