Project information

Faktory determinující vznik a hojení ran v intenzivní péči - rizikové faktory odpovídající diferenciální diagnostiky (akronym RIFADIAG)

Project Identification
MUNI/A/1463/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt kontinuálně navazuje na projekty realizované v letech 2012 – 2015 a v letech 2016 – 2017. Projekty v předchozích obdobích byly zaměřeny na tvorbu a implementaci klinického doporučeného postupu v péči o osoby s nehojící se ránou. Proveden byl jednak rozsáhlý průzkum zaměřený na proces hodnocení nehojících se ran v klinické praxi (u poskytovatelů akutní lůžkové péče, domácí péče a pracovišť sociálních služeb). Následně byly hodnoceny příčiny vzniku sororigenních ran a psychometrické vlastnosti škál pro hodnocení rizika vzniku tlakových lézí. Z předchozích projektů vyplynuly nedostatky nejen v hodnocení nehojících se ran, ale zejména v nedostatečné erudici NLZP v přímé péči v managementu ran a v identifikaci rizika vzniku dekubitů. V rámci projektů SV byla posuzována kvalita péče o osoby s dekubity, ale nebyla věnována dostatečná pozornost také dalším ranám mimo tlakové (pergamenová kůže, inkontinenční dermatitida) a také nákladovosti jejich prevence a péče. V navrhovaném projektu se jedná o multicentrickou observačně deskriptivní studii s prvky intervenční studie zaměřenou na validaci a klinické využití nových objektivizujících škál pro hodnocení ran (GLOBIAD a ISTAP). Projektové aktivity navazují na odbornou činnost garanta projektu (členka výboru České společnosti pro léčbu ran - ČSLR, výboru European Wound Management Association – EWMA, výboru Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů - EPUAP). Cíle projektu zahrnují zvýšení odborných kompetencí všeobecných sester v managementu ran v intenzivní péči. Projekt je koncipován jako multidimenzionální, s propojením specifických oblastí péče o rány – prevenci a diferenciální diagnostiku ran v intenzivní péči souvisejících s neposkytnutou, či nerealizovanou péčí. Na základě projektových aktivit bude možné získat relevantní data, provést klinické a populační (epidemiologické) zhodnocení u konkrétního poskytovatele péče, plánovat a realizovat edukační aktivity pro zdravotníky v přímé péči a zvýšit jejich znalosti a dovednosti.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info