Project information

Project information
HETEROGENITA VÝZNAMNÝCH HISTOPATOLOGICKÝCH BIOMAKERŮ NA RESEKČNÍ HRANICI GLIOBLASTOMŮ (detekce histopatologických markerů v tumorózní i peritumorózní tkáni a jejich klinická korelace)

Project Identification
MUNI/A/1562/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Glioblastom představuje nejagresivnější gliální nádor s progresivním chováním a velmi nepříznivou prognózou. Hlavní překážka v efektivní léčbě glioblastomu je jeho invazivní růst do peritumorózní mozkové tkáně limitující efekt resekce a jeho intratumorózní biologická heterogenita oslabující léčebný efekt terapie onkologické. Reziduální onemocnění v peritumorózní mozkové zóně je léčeno onkologicky na základě analýzy tkáně masy tumoru, která byla odstraněna při operaci. S ohledem na vysokou intratumorózní heterogenitu si ovšem nemůžeme být jisti, že charakteristika reziduálního onemocnění je stejná, jaká byla popsána ve tkáni získané operací. Tento fakt může zodpovídat za selhání dosavadních snah o cílenou biologickou léčbu u GBM. V první fázi našeho projektu jsme odebrané vzorky topizovaně zpracovali a určili významné histopatologické vlastnosti (celularita, proliferační index, vaskulární denzita) a expresi EGFR. Tyto vlastnosti byly selektivně hodnoceny v tumorózní, peritumorózní a zdravé tkáni, subklasifikované dle exprese proteinu nestin. První výsledky prezentované v “Pilotní studie: selektivní biopsie u high grade gliálních neoplázií mozku“ podporují naši hypotézu o intratumorózní heterogenitě. Našim dalším cílem navazující na předchozí výzkum je analýza exprese markerů, které mohou být využity jako potencionální cíle adjuvantní terapie u pacientů s glioblastomem.
Cílem projektu je studium a popis heterogenity významných histopatologických biomarkerů na resekční hranici glioblastomu, tedy na hranici tumor – peritumorózní oblast nádorové infiltrace, na kterou je cílená adjuvantní onkologická léčba. Lepší pochopení reziduálního onemocnění v peritumorózní mozkové zóně je kritické pro odhalení mechanizmů zodpovědných za recidivu glioblastomu s cílem optimalizoval chirurgickou resekci a vyvinout nové terapeutické postupy.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info