Project information

Geologické a geoenvironmentální procesy východního okraje Českého masívu a jejich vývoj. (GEOPROC)

Projekt je zaměřen na řešení problémů, na které se ÚGV dlouhodobě ve svém výzkumu specializuje: - Geodynamický vývoj styku Českého masívu a Západních Karpat - Evoluce fanerozoika - Vývoj magmatických a metamorfovaných komplexů a jejich mineralizací včetně krystalochemie jednotlivých fází - Chování prvků vzácných zemin, uranu a thoria v různých geologických prostředích - Hydrotermální alterace a mobilita prvků v hydrotermálních podmínkách - Migrace a mobilita anorganických polutantů v přírodním prostředí a geochemický vývoj různých prostředí ovlivněných lidskou činností - Aplikovaná geologie - Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru.

Publications

Total number of publications: 4