Project information
Půjčka jako fenomén formující občanskou společnost (PJF)

Project Identification
MUNI/A/1106/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt se skládá z dvou dílčích výzkumných záměrů, které spolu tvoří jeden tematický celek. Průsečíkem výzkumných záměrů je analýza ekonomického vlivu finančních institucí na občanskou společnost a podmínky, za kterých se tyto instituce stávají stabilizačním popřípadě destabilizačním prvkem ekonomik domácností. První výzkumný záměr se zabývá rešerší a zpracování archiválií farních peněžních fondů, jejichž úvěrová aktivita je v kontextu finančních institucí téměř neprobádanou oblastí. Druhý výzkumný záměr sestává z aktuálního terénního výzkumu ve vybraných oblastech Ukrajiny, kde bude zkoumat fenomén půjček v cizích měnách a dopady politických změn na životní situaci dlužníků. Přínosem dílčích záměrů bude identifikace podmínek, za kterých je úvěrová aktivita katalyzátorem rozvoje a kdy je naopak příčinnou úpadku. Výzkum je praktickou částí disertační práce, která se tomuto tématu věnuje, jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. Identifikace podmínek a konkrétních institucí je důležitým ukotvením dizertační práce a jedním z hlavních přínosů práce obecně.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info