Project information

Project information
Vybrané aspekty hodnocení konkurenceschopnosti a udržitelnosti rozvoje na příkladu metropolitních regionů

Project Identification
MUNI/A/1322/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Metropolitní regiony jsou dnes hnacím motorem většiny ekonomik světa, Českou republiku nevyjímaje. Vzhledem k populační velikosti, široké nabídce pracovních příležitostí a značné koncentraci řídících funkcí představují metropolitní regiony nejvýznamnější prvky osídlení. Význam a proměny těchto funkčních územních celků logicky přitahují pozornost odborníků různých vědeckých oborů, kteří se snaží analyzovat a hodnotit procesy probíhající v metropolitních regionech a přispět tak k jejich detailnějšímu poznání a pochopení, což je i ambicí předkládaného projektu. Ten tak z velké míry tematicky naváže na projekty specifického výzkumu z předchozích dvou let (Metropolizační procesy přetvářející tradiční strukturu města: příklad Brněnské metropolitní oblasti a Města, obce, regiony: management, procesy a interakce v teorii a praxi) a rozšíří je o další teoretickou, empirickou i aplikační rovinu, která se bude odvíjet zejména od výzkumů a šetření v Brněnské a Ostravské aglomeraci započatých už v roce 2018 s výhledem finálních či dílčích výsledků v roce řešení projektu (2019).
Projekt tak propojí výzkumné aktivity vázané na širokou teoreticko-metodologickou základnu ekonomických, společenských kulturních a environmentálních procesů odehrávajících se ve městech a jejich zázemí v podobě odborných studií, publikací i výukového procesu, s empirií a aplikací v podobě konkrétních výzkumných aktivit řešitelského týmu a následných interpretací jejich výsledků.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info