Project information
Kreativní a smart města: strategie a nástroje udržitelného rozvoje (specifický výzkum - KRES)

Project Identification
MUNI/A/1137/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

V souvislosti s rozvojem společnosti, měnícím se demografickým a ekonomickým prostředím umocněným procesem globalizace, internacionalizace a rozvojem informačních a telekomunikačních technologií (digitalizace) se dostává do popředí koncept tzv. kreativních a chytrých (dále „smart“) měst a jejich udržitelný rozvoj. Kreativní ekonomiku lze považovat za nový typ konkurenční výhody přispívající k rozvoji území. Růst v kreativních oblastech dále přispívá k tvorbě nových pracovních míst, ekonomickému růstu a vyšší konkurenceschopnosti. Úloha kreativity v pokroku zemí, regionů či měst je proto nepochybná.
Stimulovat rozvoj udržitelné kreativní ekonomiky lze prostřednictvím strategií a nástrojů rozvoje kreativního prostředí měst. Cílem projektu je tyto strategie a nástroje analyzovat a prostřednictvím případových studií přenést příklady z dobré praxe z vyspělých i postsocialistických zemí střední Evropy (best practices) na území České republiky, kde je povědomí o důležitosti a přínosech problematiky stále na nízké úrovni. To dokládá mj. i neexistence jednotné koncepce či přístupu k vlastnímu mapování a monitoringu. Za nejvýznamnější ekonomické a institucionální nástroje nástroje, používané veřejným i privátním sektorem, považujeme kreativní centra, huby, inkubátory či klastry.
Projekt bude do značné míry tematicky navazovat na předchozí projekt specifického výzkumu „Města, obce, regiony: řízení, procesy a interakce v teorii a praxi"(MUNI/A/0994/2017), resp. jej prohloubí o další teoretickou, empirickou a aplikační rovinu. V teoretické rovině napomůže ke sjednocení prozatím nejednotné terminologie, modelů či teorií. Empirická a aplikační rovina se bude odvíjet od výzkumů a šetření v kreativních městech České republiky s reálným výhledem finálních výsledků v roce řešení projektu (2019).

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info