Project information

Driver mutations in cancer genome of Nothobranchius furzeri: from tumor biology to concept of experimental model of spontaneous carcinogenesis

Investor logo
Project Identification
GA19-20873S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Vertebrate Biology of the ASCR, v. v. i.

Africká anuální ryba Nothobranchius furzeri se v posledních letech stala atraktivním modelovým druhem především v oblasti výzkumu různých aspektů stárnutí. Výjimečnost N. furzeri je dána především extrémně krátkým životním cyklem, rekapitulujícím standardní průběh stárnutí obratlovců v kondenzované podobě a spontánní, věkem podmíněnou karcinogenezí. V pilotním experimentu jsme na rybách inbrední linie N. furzeri popsali incidenci neoplasií v játrech a ledvinách. Výstupem experimentu využívajícího přístup celoexomového sekvenování byla také detekce řady mutací v genech funkčně se podílejících na maligní transformaci. Cílem předkládaného projektu je identifikovat driverové mutace v onkogenech a tumor-supresorových genech a následně charakterizovat jejich roli v procesu maligní transformace u jaterní a ledvinové tkáně N. furzeri. Pro detekci a charakterizaci driverových mutací bude použita metoda celogenomového sekvenování a příslušné bioinformatické nástroje. Vybrané mutací budou studovány in vivo CRISPR/Cas9 mutagenezí. N. furzeri bude popsán jako model sporadické kancerogeneze.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info