Project information
Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2019

Project Identification
MUNI/A/1061/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V roce 2019 chceme v rámci projektu specifického výzkumu v Ústavu českého jazyka FF MU pokračovat v osvědčené praxi práce doktorandů v pracovních skupinách. (Jsou celkem tři: 1. skupina pro diachronní výzkum češtiny, dialektologie a etymologie pod vedením doc. P. Koska, 2. skupina pro synchronní výzkum češtiny metodami generativní gramatiky vedená dr. P. Cahou a nově podpořená dr. Starkem, 3. skupina pro výzkum češtiny v rámci korpusové a počítačové lingvistiky pod vedením doc. K. Osolsobě). V letošním roce bylo přijato celkem pět nových doktorandů, posílena byla skupina zaměřená na aplikovanou a korpusovou lingvistiku (3 studenti) a skupina zaměřená na výzkum češtiny metodami generativní gramatiky (2 studenti). Ve skupinách jsou doktorandi a) odborně vedeni při studiu (četba, diskuse, prezentace) b) vedeni ke komunikaci uvnitř skupiny, c) získávají zpětnou vazbu při řešení problémů spjatých s přípravou disertace. Ve skupinách jsou organizovány zvané přednášky domácích i zahraničních odborníků. (Jsou na ně zváni také zájemci z řad studentů magisterského studia, kteří si tak mohou lépe vytvořit představu o tom, co mohou od doktorského studia na Ústavu českého jazyka očekávat.) Podpořit chceme rovněž interakce mezi skupinami. K tomuto účelu uspořádáme tak jako každoročně doktorský den. Stipendijní podporu směřujeme k přípravě prohloubení výzkumu aplikované lingvistiky (výukových aplikací typu CALL - computer assisted language learning). S tímto cílem zorganizujeme workshopy (jejich vedením bude pověřen student doktorského studia - plánovaný úvazek). I nadále podpoříme stipendii studenty, kteří se aktivně účastní odborných konferencí (nejlépe s mezinárodní účastí), publikují v odborném tisku, zapojí se při přípravě odborných akcí organizovaných pracovištěm. V rámci projektu chceme rozšířit zázemí pro školení magisterských studentů zaměřených na výuku češtiny jako L2 a prohloubit navázanou spolupráci s pracovištěm Bohemicum (Universita v Regensburgu). Spolupráce s akademickými pracovišti v ČR (ÚČNK FF UK, ÚTKL FF UK, ÚFAL MFF UK a CZPJ FI MU) zůstane zachována.

Publications

Total number of publications: 58


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info