Project information

Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (Modernizace Czech-BioImaging)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i.

Cílem je popsat stručně a výstižně hlavní aspekty projektu, jeho přínos, výsledky a dopad. Text abstraktu by měl být formulován i s ohledem na to, že jej v budoucnu může (v případě úspěchu) Řídicí orgán využít jako podklad pro publicitu.
Poznámka: Musí být v souladu s informacemi uvedenými v záložce „Popis projektu“ v rámci formuláře žádosti o podporu v IS KP14+.
Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging poskytuje přístup k nejmodernějším zobrazovacím technologiím a nástrojům pro analýzu obrazových dat pro celou národní badatelskou komunitu. Cílem projektu je efektivní, koordinované a transparentní zajištění kvality a další rozvoj služeb poskytovaných infrastrukturou Czech-BioImaging vědecké, pedagogické i průmyslově vývojové komunitě v ČR. Hlavními aspekty projektu jsou pak především:

  • zajištění dostupnosti zobrazovacích metod, a to jak z hlediska regionální dostupnosti, tak i z hlediska spektra a množství poskytovaných služeb
  • udržitelnost portfolia a kvality poskytovaných zobrazovacích metod a nabízených služeb
  • rozšíření portfolia zobrazovacích metod o špičkové nové technologie
  • zajištění rozvoje kvalitního a efektivního odborného využívání poskytovaných technologií


Nejdůležitějším přínosem projektu bude zajištění dostupnosti, kvality a další rozvoj služeb poskytovaných infrastrukturou Czech-BioImaging a jejich udržitelnost. Výsledek projektu se shoduje s cíli infrastruktury, kterými jsou především i. zajištění přístupu ke špičkovým technologiím a přístrojům pro uživatele infrastruktury, ii. zavádění nových biomedicínských zobrazovacích technologií, iii. rozvoj zobrazovacích center v oblastech, kde požadované technologie zatím nejsou dostupné. V širším kontextu pak realizace projektu přispěje k novým kvalitním a konkurenceschopným vědeckým výsledkům, potenciálně aplikovatelným v praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info