Project information

Project information
Výzkum Ekologických a Evolučních Principů na modelu obratlovců a jejich parazitů

Project Identification
MUNI/A/1098/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkum ekologických a evolučních mechanismů je dlouhodobě hlavním tématem doktorských prací na Ústavu botaniky a zoologie. Projektu se zúčastní 5 akademických pracovníků a 15 studentů doktorského studijního programu Zoologie a Ekologie a okrajově též studenti magisterského stupně.
Výzkum ekologických a evolučních mechanismů je dlouhodobě hlavním tématem doktorských prací na Ústavu botaniky a zoologie. Projektu se zúčastní 5 akademických pracovníků a 15 studentů doktorského studijního programu Zoologie a Ekologie a okrajově též studenti magisterského stupně. Studenti doktorského studia řeší své práce na mezioborové úrovni, proto je projekt koncipován multidisciplinárně, kdy je založen na propojení klasického ekologického (skladba a diverzita společenstev živočichů) a genetického výzkumu (fylogenetický přístup) a studia chování. Hlavní jednotící linkou projektu je obratlovčí model a na něj navázané vybrané skupiny zejména patogenních organismů. Nicméně výstupy projektu povedou k objasnění ekologických a evolučních principů platných pro biotu celkově, nikoliv pouze na úrovni speciálních modelových taxonů. Zvolený interdisciplinární přístup umožňuje propojení tradičních a moderních výzkumných témat pomocí pokrokových technologií. K hlavním tématům, které jsou detailně studovány jednotlivými pracovními skupinami v jednotlivých subprojektech, patří: 1) role selekce v adaptivní radiaci, 2) role variability prostředí v evoluci life-history znaků a s nimi souvisejících pace-of-life syndromů, 3) diverzita hostitele a parazita na hybridních zónách, 3) koevoluce a koadaptace v systému hostitel – patogen, a 4) studium speciace a reprodukčních bariér a úrovni pohlavních chromozómů nebo pohlavních buněk. Uvedená výzkumná témata jsou podložena odlišnými metodickými přístupy a některá mají řadu aplikovaných přesahů. Ty spočívají například ve studiu dynamiky areálů rozšíření bioindikačních druhů v souvislosti s antropizací krajiny nebo souvisí s hospodářsky významnými škůdci nebo rizikovými parazity či patogeny. Zřejmá je též souvislost s obecnými principy ochranářské genetiky a jejich aplikace, kdy nedostatek poznatků znemožňuje praktickou ochranu. Výsledky budou publikovány a prezentovány na mezinárodních i národních fórech.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info