Project information

Invertebrates Biomonitoring in Terrestrial Ecosystems of Southern Moravia

Investor logo
Project Identification
GA206/93/2053
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Mendel University in Brno

Cílem projektu je shrnutí všech dosud známých údajů o modelových skupinách bezobratlých, jejich konfrontace se současným stavem a příprava dlouhodobého biomonitoringu u skupin zahrnujících významné bioindikátory. Zjištěná data budou využita pro stanovení dlouhodobých vývojových trendů, doplnění přírodovědné charakteristicky Biosférické registrace a Chráněné krajinné oblasti Pálava, upřesnění podmínek péče o chráněné ekosystémy, posouzení dopadu provedených vodohospodářských úprav a pro podporu ekologické stability krajiny na základě principů trvale udržitelného rozvoje. Vedle lesostepních formací bude věnována pozornost i lužní oblasti až po soutok Moravy a Dyje s ohledem na interakci unikátních komplexů přírodních ekosystémů a antropicky podmíněných vlivů (zemědělská výroba, turistika, rekreace a sport). Analýza vybraných společenstev a vytypování vhodných bioindikátorů přispěje k posouzení původnosti přírodních komplexů i míře jejich antropického zatížení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info