Project information

Project information
e-INFRA CZ: Modernizace (e-INFRA CZ - MOD)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659 (kod CEP: EF18_072/0015659)
Project Period
1/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
CESNET
Technical University Ostrava

Cílem projektu "e-INFRA CZ: Modernizace" je modernizace a zajištění nezbytných kapacit v rámci konkrétních komponent e-infrastruktury tak, aby úroveň IT infrastrukturní podpory odpovídala predikovaným požadavkům uživatelské komunity pro dané období a zároveň state-of-the-art úrovni oboru.
Vědecká komunita aktuálně produkuje strmě rostoucí objemy primárních dat a vlastní vědecká práce se stále více odehrává v oblasti zpracování těchto dat. Objemy dat nerostou pouze celkově, zásadním způsobem narostly velikosti typických atomických datových entit (řádově TB). Požadavky na maximálně efektivní zpracování velkých dat v kombinaci s FAIR přístupem (Findable Accessible Interoperable Reusable) vyžadují pohlížet na odpovídající komponenty e-infrastruktury nikoli odděleně, ale chápat je jako organický celek ve vazbách a souvislostech spojených s celým řetězcem procesu od vzniku dat, jejich uložení a opakovaného zpracování s průběžným ukládáním výsledků.
Jedním z klíčových atributů efektivní práce s velkými daty je minimalizace přesunů dat mezi místy jejich zpracování. Fakticky jde nejen o samotný rychlý transport velkých objemů dat, ale o jeho zakomponování přímo do procesu zpracování (na jednom místě uložená data jsou různým výpočetním prostředkům mapována jako lokální apod.). Tomu je třeba podřídit architekturu celé soustavy. Základem musí být celkově kapacitně velmi robustní, z hlediska přístupu a topologie vyváženě distribuovaná a ve své hierarchii přijatelně agregující komunikační infrastruktura. Ta musí ve všech požadovaných lokalitách (minimálně klíčová místa přítomnosti a lokality s významnými zdroji dat) disponovat vysokou flexibilní kapacitou a dostupností a být schopna neblokujícím způsobem přijímat data z lokálních významných datových zdrojů (zařízení vědeckých skupin a komunit) a zajistit jejich absorpci (uložení, předzpracování a uložení apod.) efektivně připojenými zdroji v e infrastruktuře. Totéž platí i v případě připojení komunitních nebo lokálních kapacit, což obecně implikuje implementaci prvků Science DMZ do architektury jednotlivých míst přítomnosti a vytvoření podmínek pro připojení významných lokálních kapacit do komunikačních prvků e infrastruktury. To má mimo pozitivní efekty v oblasti výkonu a dostupnosti i přínosy v oblasti bezpečnosti.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info