Project information

Project information
Fiskální odpovědnost státu

Project Identification
MUNI/A/1392/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Fiskální činnost státu zahrnuje široké množství právních vztahů. Tyto vztahy se týkají zejména problematiky rozpočtové, a to jeho struktury, funkcí, stránky příjmové i výdajové. Mezi nimi lze nalézt velké množství vztahů odpovědnostních.

V rámci tohoto projektu budeme zkoumat právě právní vztahy týkající se fiskální odpovědnosti státu.

V rámci předprojektového výzkumu jsme vytipovali 6 okruhů vztahů, v nichž je reflektována fiskální odpovědnost státu. U těchto vybraných okruhů jsme provedli analýzu toho, nakolik jsou v rámci odborné literatury (popř. rozhodovací praxe soudů) vymezeny a interpretovány odpovědností vztahy. U každého z těchto okruhů jsme nalezli místa, která dosud nebyla řádně právní vědou ani praxí zkoumána a vymezena. V rámci samotného projektového výzkumu budou právní vědou neprozkoumané oblasti odpovědnostních vztahů u každého z těchto okruhu blíže analyzovány a zkoumány. V úvodní fázi řešení projektu tak ke každé z těchto vybraných neprozkoumaných oblastí odpovědnostních vztahů budou naformulovány výzkumné otázky, na něž budou vědeckými metodami hledány odpovědi.

Přímým cílem tohoto projektu je tak odpovědět na vymezené výzkumné otázky (v úvodní části projektu budou vydefinovány konkrétní otázky, které dosud nebyly právní vědou a praxí řádně uchopeny - viz v kolonce "specifický výzkum - návrh").

Nepřímým cílem tohoto projektu tak je prohloubit úroveň a rozsah právní vědy i na oblasti (fiskální odpovědnostní vztahy) v rámci jurisprudence dosud nezkoumané a předložit ucelenou studii, o níž se při svých výzkumech budou moci opřít i odborníci z dalších vědních oborů (a případně i praxe).

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info