Project information

Diversity patterns of vegetation and flora in the river valleys: environmental control modelling

Investor logo
Project Identification
GA206/96/0131
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je založenna využití velkého množství deskriptivních dat o vegetaci,floře a o faktorech prostředí ,které byly shromážděny během několika posledních let pro říční údolí jihovýchodního okraje Českého masívu.S využitím GIS a multivariantníc statistických metod budou popsány významné fenomény prostorové diferenciace vegetace a flory a navrženy hypotézy vysvětlující mechanismy zodpovědné za jejich vznik. Zvláštní pozornost bude věnována diferenciaci vegetace říčních údolí,rozložení druhové bohatosti, typům rozšíření druhů v krajině s říčním údolíma diverzitě a diferenciaci kryptogamické vegetace na suťových polích.Analýza těchto fenoménů by měla být klíčová pro zhodnocení hypotéz pokládajících za příčinu současné vegetační a floristické diferenciace v říčním údolí buď reliktnost nebo recentní migraci. Řešitelský tým se skládá z mladých pracovníků, čímž má projekt významnou funkci pro výchovu ědeckého dorostu.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info