Project information

Project information
DP10_Compliance program pro malé a střední podniky (DP10_Compliance v kyberbezpečnosti)

Project Identification
MUNI/33/DP10/2020
Project Period
7/2020 - 3/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
AXENTA a.s.
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Předmětem výzkumného záměru je analýza přístupu malých a středních podniků (dále též jen „SME“) k plnění svých právních, regulatorních i smluvně převzatých povinností a závazků a v nejširším smyslu ochraně svých zájmů a tím implicitně i ochraně veřejného zájmu (tzv. compliance přístup). V ČR není compliance přístup ke škodě kvality podnikatelského prostředí systematicky podporován a rozvíjen, natož u SME. Cílem projektu je pomoci tento nežádoucí stav změnit. Předpokladem této změny je pochopení vztahu SME k compliance a řízení compliance rizik. Zvláštní pozornost je přitom věnovaná oblasti kybernetické bezpečnosti, prevence kyberkriminality a dalších závažných forem trestné činnosti, uvážíme-li, že stále více aktivit se přesouvá z reálného světa do virtuálního prostoru, což je v současné době ještě umocněno aktuální situací vyvolanou COVID-19. V konečném důsledku nám jde o standardizovaná compliance řešení v digitalizovaném světě. Tato ambice bude naplňována postupnými kroky a dílčími řešeními. Protože v současné době narážíme na rezistenci podnikatelů k systematickému compliance přístupu, chceme v první fázi prozkoumat, proč je tomu tak, jak vnímají rizika vyplývající ze stále složitějších a často nepřehledných právních povinností, jakož i hrozeb ukrývajících se v houštině virtuálního prostoru, a jak se staví k jejich řízení a mitigaci. Na základě analýzy potřeb SME a analýzy existujících nástrojů, které se na trhu nabízí, jim pak chceme nabídnout účinná a srozumitelná řešení. Záměrem projektu je tudíž definovat předpoklady pro vytvoření modelového compliance programu v SME. Ten bude východiskem pro postupný vývoj partikulárních řešení a dílčích funkcionalit programu, včetně odpovídajících SW nástrojů a platforem.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info