Project information

DP10_Compliance program pro malé a střední podniky (DP10_Compliance v kyberbezpečnosti)

Project Identification
MUNI/33/DP10/2020
Project Period
7/2020 - 3/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
AXENTA a.s.
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Předmětem výzkumného záměru je analýza přístupu malých a středních podniků (dále též jen „SME“) k plnění svých právních, regulatorních i smluvně převzatých povinností a závazků a v nejširším smyslu ochraně svých zájmů a tím implicitně i ochraně veřejného zájmu (tzv. compliance přístup). V ČR není compliance přístup ke škodě kvality podnikatelského prostředí systematicky podporován a rozvíjen, natož u SME. Cílem projektu je pomoci tento nežádoucí stav změnit. Předpokladem této změny je pochopení vztahu SME k compliance a řízení compliance rizik. Zvláštní pozornost je přitom věnovaná oblasti kybernetické bezpečnosti, prevence kyberkriminality a dalších závažných forem trestné činnosti, uvážíme-li, že stále více aktivit se přesouvá z reálného světa do virtuálního prostoru, což je v současné době ještě umocněno aktuální situací vyvolanou COVID-19. V konečném důsledku nám jde o standardizovaná compliance řešení v digitalizovaném světě. Tato ambice bude naplňována postupnými kroky a dílčími řešeními. Protože v současné době narážíme na rezistenci podnikatelů k systematickému compliance přístupu, chceme v první fázi prozkoumat, proč je tomu tak, jak vnímají rizika vyplývající ze stále složitějších a často nepřehledných právních povinností, jakož i hrozeb ukrývajících se v houštině virtuálního prostoru, a jak se staví k jejich řízení a mitigaci. Na základě analýzy potřeb SME a analýzy existujících nástrojů, které se na trhu nabízí, jim pak chceme nabídnout účinná a srozumitelná řešení. Záměrem projektu je tudíž definovat předpoklady pro vytvoření modelového compliance programu v SME. Ten bude východiskem pro postupný vývoj partikulárních řešení a dílčích funkcionalit programu, včetně odpovídajících SW nástrojů a platforem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info