Project information
Geochemické mapovanie včasne stredovekých ľudských aktivít v antropogénne ovplyvnených pôdach a sedimentoch na Pohansku u Břeclavi

Project Identification
MUNI/A/1255/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Archeologické výskumy a prospekcie na ranostredovekom hradisku Pohansko u Břeclavi prebiehajú už vyše 60 rokov. Počas nich sa podarilo definovať základnú štruktúru osídlenia, pozostávajúcu napríklad zo zahĺbených objektov rôznych rozmerov a funkcií, nadzemných stavieb, či dvorcov. Aktivity spojené s ľudským osídlením spôsobujú zmeny v chemických vlastnostiach pôdy a sedimentov, ktoré je možné sledovať vo vertikálnej aj horizontálnej rovine. Ide o neviditeľné stopy, ktoré je vo väčšine prípadov možné identifikovať geochemickým mapovaním.
Geochemické vzorky budú analyzované z nenarušenej archeologickej vrstvy. Zároveň bude sledované, či sa antropogénny geochemický signál prejavuje aj v podložnej vrstve. V prípade detekcie antropogénnych anomálií v podložných vrstvách, bude geochemická analýza aplikovaná na prekopaný priestor sídliska. Takto bude možné získať nové informácie o priestorovom vymedzení a druhu antropogénnych aktivít z už preskúmanej plochy. Cieľom projektu bude priestorové porovnanie archeologického a geochemického záznamu. Dôraz bude kladený na overenie aplikovateľnosti metódy vpodmienkach lokality Pohansko, identifikácia doposiaľ nerozpoznaných štruktúr ako napr. miesta kadiaľ viedli cesty, kde sa ustajňoval dobytok, kam sa vyhadzoval odpad, kde sa mohli nachádzať nadzemné stavby a ďalšie.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info