Project information

Technologie a materiály ve středoevropské barokní řezbářské praxi (Technologie a materiály v barokní sochařské praxi)

Project Identification
MUNI/A/1173/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt analyzuje proces vzniku barokního sochařského díla z hlediska organizace práce, technologických postupů a zacházení s materiály v raně novověkých uměleckých dílnách. Je zaměřen na specifický segment dobové sochařské produkce – na dřevěné polychromované sochy, vytvářené v rámci tradičního cechovního systému v době jeho posledního rozmachu a následného úpadku v 17. a první polovině 18. století. Podobu těchto řezbářských děl neurčovala pouze práce sochaře či řezbáře, ale v tradičním cechovním systému za jejich výslednou podobu odpovídali rovněž specializovaní malíři, štafíři a pozlacovači, případně další řemeslníci. Sochařský mistr a nadřízený cech garantovali především kvalitu surovin, z nichž byla jejich díla vytvářena, a rovněž kvalitu odvedené práce, posuzovanou na základě určitých kolektivně sdílených standardů. Cílem projektu je komparace výpovědi dobových písemných pramenů s materiálovými analýzami vybraného souboru barokních řezbářských děl a jejich povrchových úprav s cílem lépe objasnit dobovou dílenskou praxi. Projekt umožní upřesnit a více diferenciovat dosavadní znalosti o tvůrčím procesu, jeho protagonistech a specifických dobových podmínkách, které na něj klíčovým způsobem působily a ovlivňovaly výslednou podobu barokních sochařských děl.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info