Project information
Biogeografie, ekologie společenstev, mikrostanoviště a obnova ohrožených ekosystémů

Project Identification
MUNI/A/1445/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt pokračuje ve výzkumu biogeografie, makroekologie, ekologie společenstev, mikrostanovištní heterogenity a obnovy významných evropských ekosystémů, který započal během předchozích projektů specifického výzkumu. Výzkum sdružuje botanické, malakologické a hydrobiologické výzkumy, které využívají podobné metodiky za účelem zodpovězení podobných otázek. Tým tvoří studenti, zejména doktorského studia, kteří pracují s organismy, jejichž ekologické chování a bioindikační význam jsou podobné, ale liší se svou biologií a škálou, na které jejich ekologii zkoumáme. Zájmovými ekosystémy jsou zejména akvatické (trvalé i periodické), lesní a travinobylinné ekosystémy. Studovaným prostředím jsou vodní i terestričtí měkkýši, lupenonožci, lignikolní houby, rozsivky, poloparazitické cévnaté rostliny, i mechorosty a lišejníky tajgového podrostu. Dílčí studie probíhají jak na malé prostorové škále (lignikolní druhy v pralesích, poloparazitické rostliny v travinobylinných ekosystémech), tak i kontinentální nebo transkontinentální škále (vodní a slatiništní měkkýši v různých územích Evropy, makroekologie holarktických měkkýšů a jiných modelových organismů, vegetace jehličnatých lesů Evropy, globální diverzita rozsivek). Zahrnutí širokého spektra biotopů umožní široká zobecnění a pochopení základních principů chování složitých biologických systémů v přírodě. Převážnou část nákladů projektu tvoří stipendia, která jsou studentům přidělována na základě transparentních kritérií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info