Project information
Analýza antiproliferačních, proapoptotických a cytodiferenciačních účinků nově syntetizovaných hydroxamových kyselin

Project Identification
MUNI/A/1598/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Inhibitory histondeacetyláz jsou látky, jejichž protinádorová aktivita je spojena s inhibicí buněčné proliferace, navozením programované buněčné smrti, inhibicí angiogeneze a navozením procesu cytodiferenciace u nádorových buněk. Mezi efektivní inhibitory enzymů histondeacetyláz patří látky ze skupiny hydroxamových kyselin. V této skupině lze nalézt registrovaná protinádorová léčiva, z nichž je možné jmenovat např. vorinostat či panobinostat. V rámci in vitro analýz antiproliferačních a proapoptotických účinků vorinostatu vůči vybraným typům leukemických buněk byla prokázána citlivost monocytární leukemické buněčné linie THP-1 k uvedenému působení vorinostatu včetně navození cytodiferenciace. Na Ústavu chemických léčiv Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity byla nově navržena a syntetizována série nových hydroxamových kyselin. Látky z této série se vzájemně liší typem substituce na aromatickém jádře anilidu v polohách ortho-, meta- či para-. Cílem projektu je charakteristika antiproliferačních a cytotoxických vlastností nově navržených hydroxamových kyselin vůči buněčné linii THP-1 a dále specifikace jejich efektu z hlediska schopnosti ovlivnit průběh buněčného cyklu, bližší specifikace navozeného typu buněčné smrti a zhodnocení potenciálu sloučenin efektivně inhibujících buněčnou proliferaci cytodiferenciačního účinku v porovnání s účinkem vorinostatu.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info