Project information

Identifikace biomarkerů umožňujících odhad rizika a individualizaci léčby dětských pacientů s juvenilní a adolescentní idiopatickou skoliózou pomocí analýzy časových změn biochemických a molekulárních ukazatelů

Project Identification
NU21-08-00521
Project Period
5/2021 - 5/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Skolióza je komplexním zakřivením páteře s trojdimenzionálním vyjádřením. Ovlivňuje nejen pohybový aparát, rozvoj orgánů hrudní a břišní dutiny, ale také kvalitu života a následné sociální začlenění pacientů v dospělém věku. Ačkoliv se jedná o jednu z nejčastějších páteřních deformit, její přesná příčina je stále neznámá. Z hlediska terapeutického postupu je klíčové stanovení rizika progrese zakřivení páteře, které je v současnosti založeno především na klinickém a radiologickém zhodnocení, nicméně exaktní predikce progrese křivky u pacientů s idiopatickou skoliózou je stále složitá a u každého pacienta individuální.
Nekódující RNA (ncRNA) byly v posledních letech prokázány jako cenné a slibné biomarkery v široké škále lidských nemocí. Krátké nekódující sncRNA jsou zdaleka jedny z nejvíce zkoumaných molekul, zvláště specifická podskupina RNA transkriptů tvořených 18-25 nukleotidy zvaných microRNA (miRNA). miRNA byly také prokázány, jako důležitý faktor v souvislosti s kostní morfogenezí a osteoklastogenezí. To z nich udělalo zajímavé biomolekuly k pozorování a studiu molekulárních příčin idiopatické skoliózy. Předkládaný projekt se zaměřuje na globální profilování miRNA cirkulujících v séru a na stanovení biochemických markerů, které jsou v současnosti používány k sledování kostního metabolismu u pacientů s idiopatickou skoliózou. Cílem je srovnání nejen s profilem zdravých jedinců bez degenerativních změn páteře, ale také sledování dynamiky hladin kandidátních molekul a korelaci s klinickým průběhem onemocnění, které umožní nalezení takových biomarkerů, pomocí kterých by bolo možné včas určit riziko progrese onemocnění a adekvátně upravit léčebný postup.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info