Project information
Podpora investiční strategie veřejnoprávních korporací

Investor logo
Project Identification
110974
Project Period
1/2021 - 5/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
DYNATECH s.r.o.

Cílem předkládaného projektu je vývoj softwarové aplikace, která uživatelům (územním samosprávným celkům) na základě automatizovaného posouzení umožní kvalifikované plánování investic zajišťující splnění ekonomických kritérií veřejných výdajů. Takové řešení bude reakcí na dosavadní praxi územních samospráv, kdy jsou některé investice plánovány, vybírány i realizovány bez důslednějšího doložení účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti, často živelně a na základě emocionálních pohnutek spíše, než dle robustních ekonomických kritérií, vazby na strategické plánování a také soulad se schválenými střednědobými výhledy rozpočtu. Software pomůže veřejnoprávním korporacím efektivněji alokovat zdroje, a tedy má potenciál přispět k podpoře oživení ekonomiky v návaznosti na aktuální strategie EU vztahující se k aktuální pandemické situaci. Žadatel ve spolupráci s partnerem v rámci vývoje softwaru navrhne mechanismus hodnocení investic, který se skládá ze dvou modulů. Prvním modulem je Zásobník investic, jehož cílem je obsáhnout v rámci dané databáze co největší množství typových investičních akcí, které by reflektovaly potřeby obcí různé velikosti dle zvolené typologie. Na první modul je navázán druhý – Hodnocení investic. Cílem tohoto modulu je vybavit odborný aparát úřadu ÚSC nástrojem umožňujícím analyzovat náklady a přínosy a efektivnost investičních záměrů. V současnosti jsou na trhu dostupná pouze oddělená softwarová řešení pro hospodaření obce nebo pro zpracování analýzy nákladů a přínosů v peněžním vyjádření (CBA), která však nejsou vzájemně provázána mezi sebou ani na proces strategického plánování územních samospráv. Software, který vznikne v rámci realizace předkládaného projektu, nemá na trhu obdobu. Příjemcem dotace projektu je společnost DYNATECH, s.r.o.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info