Project information

Project information
SCALPEL Surgery Collaborative and Long-term Practical Experience Learning (SCaLPEL)

Investor logo
Project Identification
2021-1-CZ01-KA220-HED-000032237
Project Period
1/2022 - 1/2025
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Universita Cattolica di Milano
University of Zagreb
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Projekt si klade za cíl podpořit spolupráci pro výměnu studentů i akademiků mezi českou Masarykovou univerzitou, chorvatskou University of Zagreb a italskou Catholic University of the Sacred Heart Rome. Projekt by měl poskytnout možnosti praktického procvičení specializovaných chirurgických zákroků, výměnu zkušeností a diskuze o pokročilých chirurgických technikách se zapojením pregraduálních studentů se zájmem o specializaci v oboru chirurgie, studentů postgraduálního studia v oblasti chirurgie a akademiků s chirurgickou expertízou. Jedním z cílů projektu je vytvoření online platformy pro sdílení materiálů z chirurgických operací, kde by studenti a odborná veřejnost mohla čerpat informace i léta po ukončení projektu. Zároveň budou mít studenti i akademici možnost zúčastnit se letní školy chirurgie SCaLPEL, kde si procvičí moderní postupy a zákroky z oblasti neurochirurgie, onkochirurgie, spondylochirurgie, a plastické chirurgie v rámci hands-on kurzu za využití těl dárců Anatomického ústavu LF MU a simulátorů v SIMU. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že by kolegové z České republiky přivítali víc možností pro praktický nácvik chirurgických postupů a technik. Pregraduálním studentům se zájmem o chirurgii a postgraduálním studentům z oboru chirurgie by projekt poskytl šanci si prakticky vyzkoušet složitější chirurgické zákroky, ke kterým by se dostali až v pokročilejší fázi jejich chirurgické praxe. Zároveň je velkou výhodou možnost prvotního tréninku na simulátorech v SIMU, kde si základní postupy vyzkouší a následně tuto zkušenost mohou aplikovat na tělech dárců. To by mělo dopad na zvýšenou kvalitu a zručnost mladých chirurgů a následně i na péči o pacienty. Studenti by si také odnesli zkušenosti práce v mezinárodním týmu vrstevníků, kde by spolupracovali na společném zadání a po prezentaci výstupů by obdrželi zpětnou vazbu od světově uznávaných odborníků v dané oblasti chirurgie. Přínosem pro zkušené akademiky a chirurgy by byla interakce se zahraničními kolegy a vzájemná výměna praktických i teoretických zkušeností z jednotlivých oblastí chirurgie.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info