Project information

Funkce veřejného a neziskového sektoru v „conflict affected states“

Project Identification
MUNI/A/1493/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt se primárně zaměřuje na téma úzce spjaté s disertačním úsilím řešitele. Rámcově i obsahově navazuje na předešlé projekty specifického výzkumu. Státy zasažené konfliktem jsou stále vděčným předmětem zkoumání, nejen v rámci rozvojové ekonomie, ale i vzhledem k tomu, že se v jejich kontextu můžeme setkat s manifestací principů ekonomického chovaní v poměrně čisté, či surové podobě. Realizace projektu bude logicky vycházet a navazovat na loňský projekt. Konkrétněji projekt bude navazovat zejména na analýzu fungování veřejného sektoru, který v mnoha ohledech, selhává podobně jako státy samotné. Nedílnou součástí výzkumu je také rozbor fungování neziskového sektoru, který s mitigací negativních dopadů „state failure“ významně pomáhá. Fundamentálně se projekt bude opírat o metodické přístupy collierovské rozvojové ekonomie (např. Collier, P., & Hoeffler, A. Greed and grievance in civil war, 2002) a Carbonnierova náhledu na humanitární ekonomii (Humanitarian economics: war, disaster and the global aid market, 2015). Projekt tak tedy bude sloužit jako nástroj ke vzniku stěžejních kapitol připravované disertační práce, kterážto bude v případě positivního spillover efektu zdrojem dalšího výstupu v podobě článku či konferenčního příspěvku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info