Project information

Motorické změny u pacientů s parkinsonovou nemocí (PARK)

Project Identification
MUNI/A/1465/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Parkinsonova nemoc (PN) postihuje stále větší procento populace. Pravidelná specifická pohybová aktivita pomáhá zpomalit vývoj negativních motorických změn. V současnosti stále více pacientů s PN cvičí s vibračními kruhy Smovey, jejich účinek však není objektivně ověřen. V rámci interního výzkumu jsme realizovali cvičební intervenční program (IP) u pacientů s PN, vzhledem k získaným výsledkům, které jsou nejednoznačné, je však třeba rozšířit počet sledovaných probandů, aby závěry byly jasné a zobecnitelné. V rámci tohoto projektu budeme realizovat danou specifickou intervenci u dalších parkinsoniků, avšak rozšíříme i kontrolní skupinu cvičících zdravých probandů o skupinu necvičících parkinsoniků, u kterých budeme průběžně sledovat progresi nemoci z hlediska motoriky. Dále chceme longitudinálně analyzovat rychlost motorických změn u pacientů s PN v ČR, kteří již s kruhy Smovey pravidelně cvičí. Na projektu se budou podílet též neurologové z LF MU, kteří zajistí klinickou stránku práce s pacienty a budou se podílet na vytvoření výstupů. Vzhledem k pedagogickému i vědeckému zaměření naší fakulty vidíme velký potenciál, jak se podílet na zlepšení kvality života těchto pacientů. Práce s nimi nám současně poskytne velké množství dat, díky kterým budeme moci přispět k prohloubení poznatků i v rámci vědecké diskuse. Avizovaný výzkum je navržen v souladu s aktuálním posláním a hodnotami FSpS, je zaměřen na „dynamickou a kinematickou analýzu lidského pohybu“ i na „biomedicínské aspekty pohybu“. Navazuje na řešené projekty FSpS: MUNI/A/0875/2013, MUNI/A/1161/2015, MUNI/51/07/2020.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info