Project information

Verifikace evaluačních nástrojů motoriky u dětí s poruchou autistického spektra - Follow-up study

Project Identification
MUNI/A/1501/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Navazující výzkum na realizovaný projekt Verifikace diagnostických soustav motorických kompetencí u dětí s poruchou autistického spektra (MUNI/A/1534/2020), podpořený grantem pro Specifický výzkum v roce 2021. S prudce vzrůstající prevalencí poruch autistického spektra (PAS) v ČR i celosvětově, stoupá zájem odborné i neodborné veřejnosti o tuto problematiku. Zájem ze strany rodičů těchto dětí, ale také organizací pro osoby s PAS a školských zařízení, výrazně převyšoval finanční a kapacitní možnosti původního projektu. Detekovaný enormní zájem podtrhuje vysokou prioritu nutnosti výzkumů v oblasti diagnostiky motorických kompetencí u této specifické populace dětí. Deficity, abnormality a zpoždění v motorickém vývoji, jsou základním rysem u většiny dětí s PAS. Pro kvalitu jejich života v období dětství, i v dospělosti, je stěžejní včasná aplikace cílených intervenčních programů s možností monitoringu jejich efektivity. Vhodné diagnostické nástroje a postupy jsou pro to klíčovým východiskem. Cílem projektu je (1) verifikovat mezinárodně používaný standardizovaný test motoriky u dětí s PAS v českém socio-kulturním prostředí u této specifické populace (2) a provedení opakovaného šetření (Follow-up study) s posouzením změn vývoje u probandů, participujících na projektu v roce 2021. Výzkum bude realizován užitím diagnostického standardizovaného testu motoriky pro děti - Movement Assessment Battery for Children, 2. edice (MABC-2), s pořízením fotografií a videozáznamů z testování, pro opakovatelnou analýzu a možnost dalších kvalitativních hodnocení motorických kompetencí. Předpokládáme začlenění populace ve věkovém rozmezí 7-16 let ze školských zařízení, specializovaných na vzdělávání dětí s PAS v České republice, z organizací, hnutí a sdružení, orientovaných na kvalitu života osob s PAS, PAS point, z.ú., České hnutí Speciálních olympiád, NAUTIS,z.ú.(APLA). Předpokládaný počet probandů je 100. Dílčím cílem projektu je ověření Manuálu pro metodiku výzkumného šetření dětí s PAS ve věku 7-10 let testem motoriky MABC-2 v praxi. Dalším výsledkem budou publikace pro užití v praxi, věnující se diagnostice motorických kompetencí a intervenčním pohybovým programům u dětí s PAS. Očekáváme, že projekt přinese nové poznatky v oblasti testování motoriky dětí s PAS a bude mít potenciál přispět k akademickým diskusím v celosvětovém měřítku.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info