Project information

Project information
Verifikace evaluačních nástrojů motoriky u dětí s poruchou autistického spektra - Follow-up study

Project Identification
MUNI/A/1501/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Navazující výzkum na realizovaný projekt Verifikace diagnostických soustav motorických kompetencí u dětí s poruchou autistického spektra (MUNI/A/1534/2020), podpořený grantem pro Specifický výzkum v roce 2021. S prudce vzrůstající prevalencí poruch autistického spektra (PAS) v ČR i celosvětově, stoupá zájem odborné i neodborné veřejnosti o tuto problematiku. Zájem ze strany rodičů těchto dětí, ale také organizací pro osoby s PAS a školských zařízení, výrazně převyšoval finanční a kapacitní možnosti původního projektu. Detekovaný enormní zájem podtrhuje vysokou prioritu nutnosti výzkumů v oblasti diagnostiky motorických kompetencí u této specifické populace dětí. Deficity, abnormality a zpoždění v motorickém vývoji, jsou základním rysem u většiny dětí s PAS. Pro kvalitu jejich života v období dětství, i v dospělosti, je stěžejní včasná aplikace cílených intervenčních programů s možností monitoringu jejich efektivity. Vhodné diagnostické nástroje a postupy jsou pro to klíčovým východiskem. Cílem projektu je (1) verifikovat mezinárodně používaný standardizovaný test motoriky u dětí s PAS v českém socio-kulturním prostředí u této specifické populace (2) a provedení opakovaného šetření (Follow-up study) s posouzením změn vývoje u probandů, participujících na projektu v roce 2021. Výzkum bude realizován užitím diagnostického standardizovaného testu motoriky pro děti - Movement Assessment Battery for Children, 2. edice (MABC-2), s pořízením fotografií a videozáznamů z testování, pro opakovatelnou analýzu a možnost dalších kvalitativních hodnocení motorických kompetencí. Předpokládáme začlenění populace ve věkovém rozmezí 7-16 let ze školských zařízení, specializovaných na vzdělávání dětí s PAS v České republice, z organizací, hnutí a sdružení, orientovaných na kvalitu života osob s PAS, PAS point, z.ú., České hnutí Speciálních olympiád, NAUTIS,z.ú.(APLA). Předpokládaný počet probandů je 100. Dílčím cílem projektu je ověření Manuálu pro metodiku výzkumného šetření dětí s PAS ve věku 7-10 let testem motoriky MABC-2 v praxi. Dalším výsledkem budou publikace pro užití v praxi, věnující se diagnostice motorických kompetencí a intervenčním pohybovým programům u dětí s PAS. Očekáváme, že projekt přinese nové poznatky v oblasti testování motoriky dětí s PAS a bude mít potenciál přispět k akademickým diskusím v celosvětovém měřítku.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info