Project information
Výpočty NMR a EPR parametrů pomocí nástrojů relativistické kvantové chemie

Project Identification
MUNI/C/0107/2022
Project Period
3/2022 - 2/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na kvantově-chemické výpočty parametrů elektronové paramagnetické resonance (EPR) a nukleární magnetické resonance (NMR) paramagnetických komplexů těžkých prvků. NMR spektra těchto systémů jsou silně ovlivněna přítomností nepárových elektronů a relativistickými efekty. NMR signály se mohou vyskytovat v neočekávaných spektrálních oblastech, pravidla fungující pro organické molekuly tu obvykle zcela selhávají.
Cílem projektu je jak interpretace NMR spekter experimentálně studovaných systémů, tak i nalezení obecnějších vztahů mezi parametry a elektronovou strukturou molekul. Součástí je teoretické studium kvadratických příspěvků k EPR g-tensorům komplexů přechodných prvků za použití poruchové teorie. Projekt se dále věnuje hyperjemnému posunu v NMR spektrech supramolekulárních systémů. Jsou studovány deriváty potenciálních metaloléčiv NAMI-A a KP1019 na bázi paramagnetického Ru(III) v interakci s makrocyklickými hostiteli, a to experimentálně pomocí NMR spektroskopie a teoreticky pomocí relativistických DFT výpočtů. Vypočtené hyperjemné posuny jsou konfrontovány s experimentálními daty. V návaznosti na první část projektu usilujeme o pochopení vlivu příspěvků vyššího řádu ke g-tensoru na hyperjemný posun v supramolekulách s komplexy těžkých prvků. Další ambicí je zaměřit se na systémy s vyšší multiplicitou elektronového spinu, které vyžadují využití pokročilých kvantově-chemických nástrojů zahrnujících statickou elektronovou korelaci.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info