Project information

Project information
Čeština pro 21. století

Jazyk je fenomén, jehož prostřednictvím člověk poznává a spoluvytváří vše, co ho obklopuje. Dnešní svět i sám jazyk jsou výrazně modelovány globalizačními tendencemi. Integračními společenskými procesy byly jazyky ovlivňovány vždy a zároveň k nim samy významně přispívaly, na druhé straně však působily i jako účinný prostředek k udržení diverzifikace. Čeština jako relativně malý jazyk s důležitou geopolitickou polohou výrazně reflektuje obě tyto tendence a svým svědectvím může napomoci k jejich pochopení. Předkládaný projekt nabízí předmět, který posluchače humanitních i přírodovědných oborů přístupnou formou seznámí s nejnovějšími poznatky o češtině i jazyce obecně, a to v rozsahu kompendia, které by mělo být samozřejmou součástí vysokoškolského vzdělání. Kurz je zamýšlen jako inovace velmi úspěšného celofakultního kurzu ARTS009 na FF MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info