Project information

Project information
Environmental Problems and Collapses of Civilisations of Antiquity

Project Identification
MUNI/CORE/0762/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je vytvoření a praktická realizace předmětu celouniverzitního základu Ekologické problémy a kolapsy starověkých civilizací. V souvislosti se stupňujícími se globálními problémy (klimatická krize, energetická krize, pandemie, mezikulturní střety, válečné konflikty) kolaps civilizace/civilizací představuje téma, které stále silněji rezonuje jak ve vědeckém výzkumu, tak v oblasti popularizace vědy i kvalitní publicistice a dokumentaristice. Žijeme v době synergie několika negativních jevů a trendů a přesně takové synergie vedly v minulosti ke kolapsům celých civilizací. Příklady z minulosti mají poznávací hodnotu i pro porozumění situace současné společnosti a řešení aktuálních civilizačních rizik. Z tohoto důvodu pokládáme za vhodné a nutné, aby studenti nejrůznějších oborů na MU byli schopno v interdisciplinární perspektivě se zamyslet nad uvedenou problematikou, která je společensky závažná, a získané poznatky aplikovat ve své studijní, badatelské a později třeba profesionální dráze. Obzvláště užitečný může nabízený předmět být pro studenty pedagogických oborů, neboť budoucí učitelé by budoucí generace měli stále více vzdělávat v duchu trvalé udržitelnosti a sociální zodpovědnosti.

Projekt splňuje kritérium udržitelnosti, vytvořený předmět může být v následujících letech bez jakýchkoliv dodatečných nákladů každoročně vyučován v rámci celouniverzitního základu a jen průběžně aktualizován a inovován v souladu s novými vědeckými poznatky i společenskými a vzdělávacími potřebami.

Pro předmět bude vytvořena studijní opora obsahující sylabus kursu, podrobnou bibliografii, antologii odborných textů pro domácí četbu a výbor ze starověkých textů i odkazy na veřejně a legálně dostupné vzdělávací materiály – webové stránky, filmy, nahrané přednášky mezinárodně uznávaných odborníků – Donald Worster, Jared Diamond.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info